BBS
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562


งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. นางสาวลักษิกา ปราบทอง รหัส 62430086  ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการโรงแรม 

2. นางสาว ชลิตา เชื้อทอง รหัส 62130190  ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 

3. นาย ปรเมษฐ์ ภาษี รหัส 62430133 ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด 

4. นางสาวทัศนีย์ พันธุมะโอภาส รหัส 59130427 ชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี 

5. นางสาว ปราญชลี ฤทธิ์แรงกล้า รหัส 61430299 ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด 

6. นางสาวนิธิกานต์ ป้องแก้ว รหัส 62430014 ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ 

โดยให้นิสิตไปรายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบสารสนเทศ ได้ที่กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th