BBS
การขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต


ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่ทำให้บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินเสียหาย โดยนิสิตสามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ ดังเกณฑ์และแบบคำร้องตามแนบ

ทั้งนี้นิสิตสามารถรับคำปรึกษาและยื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารแนบได้ที่คุณกีรติกร งานกิจการนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคาร BBS