BBS
รายละเอียดการสมัครศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีหลายประเภทโดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไป ดังนี้

 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • โครงการเพชรตะวันออก
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
 • รับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก
 • รับตรงทั่วประเทศ
 • Admissions
 • ภาคพิเศษ
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครทุกประเภทได้ที่เว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต [M.Acc]
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ [M.M.(International Tourism Management)]
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [M.B.A.]
  • กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [M.B.A(Human Resource Management)]
  • กลุ่มวิชาการตลาด [M.B.A(Marketing)]
  • กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ [M.B.A(Entrepreneurship)]
  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ [M.B.A(ฺBusiness Management)]

ปฏิทินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

calendar
วิธีการและสถานที่รับสมัคร (ทุกหลักสูตร)

สมัครด้วยตนเอง

ค่าสมัครสอบ 500 บาท สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 17.00 น.ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 9 อาคารเกษม จาติกวณิช (อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์)


สมัครทางไปรษณีย์

ค่าสมัคร 550 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ธนาณัติ สั่งจ่ายในนามคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งไปรษณีย์มาที่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซอง “สมัครเรียนปริญญาโท”ส่งไปรษณีย์มาที่
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
วงเล็บมุมซอง “สมัครเรียนปริญญาโท”
หลักฐานประกอบการสมัคร (ทุกหลักสูตร)
 • ใบสมัคร (Download จากเว็บไซต์หรือขอรับที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
  Download ใบสมัคร (word) | Download ใบสมัคร (pdf)
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริญญาบัตรหรือใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
 • ใบรับรองจากหัวหน้างานและ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน (จำนวน 1 ฉบับ)
  Download ใบรับรอง (word) | Download ใบรับรอง (pdf)
 • สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (TOEFL/ IELTS) หรือ หลักฐานคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ BUU Test อายุภายใน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ

รายงานตัวและจ่ายค่าธรรมเนียม : ผ่านทางระบบ http://smartreg.buu.ac.th

วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์