BBS
Sep 5 KM ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร


          ๕ กันยายน ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัด KM การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุค Technology Disruption ซึ่งตัวแทนจากแต่ละสาขาได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรโดยมีคณาจารย์ร่วมกันเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้อง BBS ๘๐๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ