BBS
พิธีปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาประจำภาคต้น /2560

 ด้วยในภาคต้น/2560  มีนิสิตออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  672  คน  จาก 5  สาขาวิชาได้แก่
      1.สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   49 คน
      2.สาขาการจัดการ  91 คน
      3.สาขาการเงิน  80  คน
      4.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  157 คน
      5.สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  292  คน

      จึงกำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  27  กรกฎาคม  2560  ระหว่างเวลา  08.30 - 15.30 น.  ณ  BBS105  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  โดยมีกำหนดการดังนี้

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
08.30 - 09.00 น. คณบดีกล่าวให้โอวาทนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
09.30 - 11.30 น. แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นStart Up
11.30 -12.00 น. แนวทางการส่งเอกสารกลับมายังมหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแยกตามสาขาวิชา