วิทยานิพนธ์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบการตัดสินใจของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานของหน่วยงาน : ศึกษากรณีฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  2. การเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทซึ่งบริหารโดยนักบริหารชาวตะวันออกและนักบริหารชาวตะวันตก : กรณีศึกษา บริษัท เอ็นอีซี โทคินอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
  3. การศึกษาแนวทางสู่การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  4. ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)