ผู้แต่ง เลิศลักษณ์ มูลตา
รหัสประจำตัว 47920801
ปีที่จัดทำ 2554
สาขาวิชา M.Acc. : การบัญชี